23 มิ.ย. 2565 : นิเทศการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู โดย อาจารย์สุธาสินี ธนัฐปิตินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมมอบสื่อนวัตกรรม interactive notebook สำหรับเพิ่มทักษะการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้น ป.1 -ป.6

แชร์