ขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านก้างปลา ให้ความอนุเคราะห์ตรวจ ATK คัดกรองโรค Covid-19 เตรียมพร้อมเปิดเรียนออนไซด์

รวมภาพกิจกรรม

แชร์