ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านก้างปลา

เดิมโรงเรียนแห่งนี้เป็นป่าช้า นักเรียนบ้านก้างปลา ต้องเดินไปเรียนสมทบกับบ้านท่าข้าม ซึ่งตั้งอยู่ที่
บ้านหนองจาน โดยนายเนตร  อาจแก้ว เป็นครูใหญ่ ต่อมาคณะครูและชาวบ้านได้เห็นความลำบากของนักเรียนทั้ง 2 หมู่บ้าน ในการเดินทางไปเรียนหนังสือ จึงแยกโรงเรียน โดยสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นหมู่บ้านละ 1 หลัง เมื่อวันที่  15  เมษายน 2500

 10 ตุลาคม 2500  ได้รับคำสั่งให้แยกนักเรียนทั้ง 2 หมู่บ้านให้ไปเรียนในหมู่บ้านของตน นักเรียนในหมู่บ้านก้างปลา  ได้เข้าเรียนในอาคารหลังใหม่และตั้งชื่อว่า  โรงเรียนบ้านก้างปลา เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1–ป.4

 28 มิถุนายน 2503  นายเจริญ  ค้ำมา  ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งแทน  นายเนตร  อาจแก้ว  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่   บ้านนาบอน

 1 ตุลาคม 2514  นายคูณ  ไวชมภู  ครูใหญ่ได้ลาออกจากราชการ  ทางอำเภอจึงได้แต่งตั้งให้ นางลำไย   สิทธิมงคล เป็นผู้รักษาการ
   ในตำแหน่งครูใหญ่

15 พฤศจิกายน  2514  ทางราชการได้ย้าย นายสลับ  ปิตุโส  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกกดู่ มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา

13 มกราคม 2518  ทางราชการได้ย้าย นายสุรพงษ์  พลดาหาญ  ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาดินดำ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา

1 ธันวาคม 2526 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลยได้แต่งตั้ง นายเครื่อง ลำมะยศ ตำแหน่ง อาจารย์ 2   โรงเรียนบ้านภูบ่อบิด
มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา         

1 พฤษภาคม  2533  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายวิเทียน  บุตรโยจันโท  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสงาว   มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา

 14  พฤษภาคม  2534   ทางราชการได้สั่งให้โรงเรียน จัดการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย จำนวน  27 คน นักเรียนหญิง จำนวน  21 คน   รวมนักเรียน  48  คน

9 ตุลาคม  2535  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเลย ได้แต่งตั้งย้าย นายไพโรจน์ เสาวนนท์   ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอนาด้วง มาดำรง ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา          

 9 กรกฎาคม  2539 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเลย ได้แต่งตั้งย้าย นายไพโรจน์ เสาวนนท์    ไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำภู และย้าย นายปรีชา  กัลยา มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่   โรงเรียนบ้านก้างปลา

17  กรกฎาคม  2546  โอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัด   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ปีการศึกษา 2551  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ม.3 รวม  11  ชั้นเรียน มีครูประจำการ 23 คน พนักงาน    บริการ  1  คน  รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  294  คน

 23 มกราคม 2552  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ได้แต่งตั้งย้าย นายปรีชา กัลยา ไปดำรงตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว และย้ายนายพลไชย  พลเพชร มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านก้างปลา  ตามคำสั่งที่ 977/2551 ลงวันที่  29  ธันวาคม 2551

 ปีการศึกษา  2552  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ม.3 รวม  11  ชั้นเรียน มีครูประจำการ 23 คน ช่างครุภัณฑ์  1 คน ครูธุรการ 1 คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  264  คน  
                         
 ปีการศึกษา  2553  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ม.3 รวม 11  ชั้นเรียน มีครูประจำการ 22 คน    ช่างครุภัณฑ์  1  คน ครูธุรการ 1 คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  236  คน

 3 มกราคม 2553  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน  จัดทำผ้าป่า  
    การศึกษาสมทบทุนสร้างแหล่งเรียนรู้งานอาชีพ จำนวน 148,435  บาท 

 

18-20 เมษายน 2553  นักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันกิจกรรม ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้น  ม.1-3 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง   
การแข่งขันกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้น ป. 4-6  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่3) การแข่งขันกิจกรรม การอ่านออกเสียง

 ปีการศึกษา 2554  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ม.3 รวม  11  ชั้นเรียน มีครูประจำการ 20 คน    ช่างครุภัณฑ์ 1  คน ครูธุรการ 1 คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  214 

 ปี  2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  รุ่นที่ 3 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องเรียน     จำนวน 50,000  บาท (  ห้าหมื่นบาทถ้วน )  

10  สิงหาคม 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ประกาศการเรียนรวมระหว่างโรงเรียนบ้านก้างปลาเป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านนาบอนเป็นโรงเรียนมารวม  ตามหนังสือที่ ศธ 04136/3339 ลงวันที่  8  สิงหาคม  2554  ( ฉบับแก้ไข ) 

 ปีการศึกษา 2556  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1– ม.3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 176 คน ครู 14 คน ครูพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน     ครูธุรการ 1 คน ช่างครุภัณฑ์ 1 คน  โรงเรียนบ้านก้างปลาได้ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.  2545 , ( ฉบับที่  3 )  พ.ศ. 2553  ผลการประเมินการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ ที่จะดำเนินการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

 ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนตั้งแต่ อ.1- ม.3 มีนักเรียน 168 คน ครู 14 คน ครูพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน      ครูธุรการ 1 คน ช่างครุภัณฑ์  1 คน 

 1 ตุลาคม  2557 นายธงชัย  แก้วมณีชารัตน์ เกษียณอายุราชการ

 4  ธันวาคม  2557 นางสาวคำมาย  บุญสนอง  ตำแหน่งครู เลขที่ 4534 โรงเรียนบ้านห้วยตาด    อำเภอ นาด้วง จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โดยการตัดโอนตำแหน่งมาโรงเรียนนี้   ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ที่ 556/2557  ลงวันที่ 21พฤศจิกายน  2557

 4 ธันวาคม 2557 นายสายัณห์  กุลบุตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา ได้รับคำสั่งให้ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ที่ 558/2557
 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

 ปีการศึกษา 2559  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1-ม.3  มีนักเรียน  154  คน ครู 15 คน  ครูพี่เลี้ยง 1 คน  ครูธุรการ 1 คน ช่างครุภัณฑ์  1 คน         

27  กรกฎาคม 2559 นางพัฒนาพร  พิมพ์สุภา ได้รับแต่งตั้งย้ายสับเปลี่ยนกับ นางกมลทิพย์  วงศ์ป้อง   ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองผำ  ตามคำสั่ง สพป.ลย.1 ที่ 530 /2559  ลงวันที่  27 กรกฎาคม 2559

20 ตุลาคม 2559  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/22 โดยเปลี่ยน  หลังคาและรางน้ำ จำนวนเงิน  200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 

19 มีนาคม 2560 บริษัท มิซูบิชิ กันยง วัฒนา จำกัด ปรับปรุงห้องสมุด งบประมาณ 200,000 บาท 

4 ธันวาคม 2560 ได้รับงบประมาณซ่อมแซม อาคารประกอบ จำนวน 307,600 บาท

8 มิถุนายน 2561 ได้รับครุภัณฑ์ ได้รับครุภัณฑ์ DLIT 1 ชุด Notebook 1 เครื่อง มูลค่า 36,000 บาท

 8 มิถุนายน 2561 ได้รับโอนครุภัณฑ์ จากโรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร โทรทัศน์สี LED 50 นิ้ว จำนวน   1 เครื่อง ระบบชุดการสอนคอมพิวเตอร์ 1 ชุด จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 179,000 บาท

 1 ตุลาคม 2561 นางภาวดี จันทร์สว่าง นางไพบูลย์ จันทนา และนางอริสา พันธ์กล้า เกษียณอายุราชการ  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยได้แต่งตั้ง นางสาวจันทิมา ดีสุข และนางสาวพรรณิดา ศรีบัวรินทร์    ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามคำสั่งที่ 533/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจัดสรรงบประมาณส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่นั่ง จำนวน  เงิน 387,800 บาท

 1 ตุลาคม 2562   นางสุภาวดี  วิลัยศร  เกษียณอายุราชการ

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่ 597/2562  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน 2562  แต่งตั้ง นางภาวินี พรมโคตรค้า  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูโรงเรียนธาตุพิทยาคม สพม.19 มาดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามคำสั่งที่ 653/2562  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562  แต่งตั้ง นายคุณานนท์  วิชัย  วิชาเอกคณิตศาสตร์ มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านก้างปลา