บุคลากร

ครูและบุคลากร

ลลิดา_Fotor
นางลลิดา  ผุยมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
มนธิยา
นางมลธิยา  วิลัยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
สุภาภรณ์
นางสุภาภรณ์  วิปัสสา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
IMG_0001
นางปรีดา  จันทะมน
ครูชำนาญการพิเศษ
 
คำมาย_Fotor
นางสาวคำมาย บุญสนอง
ครูชำนาญการพิเศษ
 
มนธิรา_Fotor
นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
พรรณิดา

นางสาวพรรณิดา  ศรีบัวรินทร์
ครูผู้ช่วย

มะลิวัลย์_Fotor
นางมะลิวัลย์  นฤวรนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
จันทิมา
นางสาวจันทิมา  ดีสุข
ครูผู้ช่วย
 
คุณานนท์
นายคุณานนท์  วิชัย
ครูผู้ช่วย
 
pavinee_Fotor
นางภาวินี  พรมโคตรค้า
ครูชำนาญการพิเศษ
 
กมลทิพย์_Fotor
นางกมลทิพย์  วงศ์ป้อง
ครูชำนาญการพิเศษ
 
19612
นางสาวรังสิยา  น้อยลา
ครูพี่เลี้ยง
 
43514
นายอภิรมย์  ไชยชิน
นักการ