ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโรงเรียน

     ประเภทของโรงเรียน             สหศึกษา
     อักษรย่อ                                ก.ป.
     วันสถาปนาโรงเรียน              15  เมษายน  2500
      สีประจำโรงเรียน                  ขาว  – แดง  
      ต้นไม้ประจำโรงเรียน           ต้นไทร  เป็นต้นไม้ที่แสดงถึง  ความร่มเย็น         

ปรัชญาของโรงเรียน

สถานศึกษามุ่งแสวงหา  ความเป็นเลิศ  ความสากล  ความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คำขวัญของโรงเรียน

การเรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชาติไทยเจริญ

คติพจน์ของโรงเรียน

คุณภาพการศึกษาดี  พัฒนาชาติได้

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำ ICT และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้จัดการเรียนรู้
ครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ ( Mission )

 1. จัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                            
 3. จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
     ตามหลักสูตร                                                       
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน                                 5. เฝ้าระวังดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน                                                                            
6. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้                                        
7. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
 การศึกษาของโรงเรียน             

เป้าหมาย ( Goal )

1. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทุกคน                                
2. นักเรียนทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับ                                                                         
3. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ทุกกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้                                                                                                                         

 4. นักเรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข                                                                          
 5. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพทุกคน