เตรียมการเปิดภาคเรียน

29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านก้างปลา ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.2563 เพื่อบุตรหลานลูกนักเรียนปลอดภัย ห่างไกลจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก  

และเตรียมพื้นที่โรงอาหารให้พร้อมสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน

แชร์