ศึกษาดูงาน ร.ร.สุจริต จ.สุพรรณบุรี

30 ก.ย.-2 ต.ค.2563 โรงเรียนบ้านก้างปลา นำบุคลากร ครูมนธิรา สุวรรณสิงห์ ครูคำมาย บุญสนอง เข้าร่วมประชุมสัมนา ถอดบทเรียนเพื่อการวิจัยรูปแบบการพัฒนา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนบ่อกรุ “คุรุประชาสวรรค์” จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากร สังกัด สพป.เลย เขต 1

แชร์