กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียน และเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้ใช้สิทธิของตนเองในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

รวมภาพกิจกรรม

แชร์