กิจกรรมวันแม่และวันไหว้ครูเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดและบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้

12 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดกิจกรรมวันแม่และวันไหว้ครูเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดและบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองสืบไป

แชร์