กิจกรรมจิตอาสาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

25 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาผู้เรียน จัดโดย นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

แชร์